Dofinansowanie w ramach priorytetu 6 Fundusze Europejskie - podlaskie

  • Edukacja przedszkolna

    Edukacja przedszkolna

Ważna informacja dla województwa podlaskiego! W dniu 22 stycznia rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie. Szczegóły poniżej ⬇️
1️⃣Priorytet: VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego.
2️⃣Działanie: 8.1 Rozwój edukacji i kształcenia.
3️⃣Typy projektów:
Edukacja przedszkolna:
- zajęcia o charakterze kompensacyjnym i wyrównującym szanse dzieci w edukacji przedszkolnej majce na celu niwelowanie na wczesnym etapie edukacyjnym ewentualnych deficytów rozwojowych, co przyczyni się do wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.
- tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego na obszarach, gdzie występują deficyty i potrzeby w tym zakresie, w szczególności na obszarach wiejskich.
- wspieranie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, realizacja elementów doradztwa zawodowego w celu zwiększenia atrakcyjności placówek przedszkolnych.
- podnoszenie kompetencji kadr systemu edukacji w ramach edukacji przedszkolnej, w tym do prowadzenia kształcenia w systemie on-line oraz podnoszenie kompetencji kadry zarządzającej systemem edukacji w celu poprawy jakości kształcenia dzieci.
4️⃣Wnioskodawcy: organy prowadzące ośrodki wychowania przedszkolnego
5️⃣Data początkowa: 22.01.2024
6️⃣Data końcowa: 04.03.2024
7️⃣Kwota dofinansowania: 15 000 000,00 złotych
8️⃣Obszar geograficzny: województwo podlaskie
9️⃣Instytucja przyjmująca wnioski: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.
🔟Cel szczegółowy: 4(f) Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
❗️Informacje dodatkowe: ze wsparcia w ramach naboru wyłączone zostaną ośrodki wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest członek Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży.
Zapraszamy do kontaktu!

Więcej informacji w Kalendarzu konkursów

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com
>