Regulamin szkoleń

Regulamin szkoleń tradycyjnych otwartych oraz szkoleń on-line

 

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin („Regulamin") określa zasady udziału w szkoleniach tradycyjnych otwartych oraz szkoleń on-line organizowanych przez Lafer PRO Daniel Sobczyk.
 2. Organizatorem szkoleń jest Daniel Mariusz Sobczyk, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą LAFER PRO Daniel Sobczyk, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8871584652, nr REGON 891544862, ul. Zajęcza 4, 57-300 Kłodzko.
 3. Udział w szkoleniach wymaga zaakceptowania Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji usługi.

    

Definicje

 

Klient – osoba fizyczna lub prawna, zobowiązana do uiszczenia należności za szkolenie. Klient nie musi być jednocześnie Uczestnikiem szkolenia, choć może nim być.

Organizator – Lafer PRO Daniel Sobczyk (LP).

Rezygnacja ze szkolenia – przesłanie przez Klienta pisemnej bądź e-mailowej (pod adresem szkolenia@laferpharm.com) informacji o wycofaniu uczestnika/ków z udziału w szkoleniu.

Uczestnik – osoba, która poprzez przysłanie zgłoszenia wyraziła wolę uczestnictwa w szkoleniu, za które została wniesiona opłata.

Szkolenie otwarte – szkolenie, na które może się zapisać każda osoba zainteresowana tematem szkolenia.

Szkolenie tradycyjne otwarte – szkolenie, w którym Uczestnicy zgromadzeni są w sali wykładowej PKN.

Szkolenie on-line – szkolenie, w którym Uczestnik bierze udział korzystając z komputera (tableta), poprzez zalogowanie się na platformę internetową wskazaną przez Organizatora. Szkolenie prowadzone jest przez Wykładowcę w czasie rzeczywistym, z udziałem innych Uczestników szkolenia lub na żądanie dostępne dla Uczestnika, który ma zdalny dostęp przez Internet do platformy szkoleniowej zawierającej nagrane sesje z prezentacją danego tematu, a także dostęp do materiałów szkoleniowych.

Zgłoszenie – podanie swoich danych w interaktywnym formularzu rejestracyjnym, dostępnym na stronie https://dotacjeoswiata.pl/szkolenia.html lub przesłanie zgłoszenia e-mailem.

Strona Organizatora – strona https://dotacjeoswiata.pl/szkolenia.html, na której dokonuje się zgłoszenia na szkolenie.

    

Warunki uczestnictwa w szkoleniu tradycyjnym otwartym oraz szkoleniu on-line

 

 1. Informacja o organizowanych szkoleniach przez Lafer PRO Daniel Sobczyk przekazywana jest potencjalnym zainteresowanym w formie:
 • oferty publikowanej na stronie internetowej: https://dotacjeoswiata.pl/szkolenia.html, zawierającej opis szkolenia wraz z datą i miejscem jego realizacji oraz ceną,
 • działań promocyjno-sprzedażowych (mailing, ulotka, baner, informacja w social media).
 1. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest wyrażenie chęci udziału w nim poprzez wypełnienie interaktywnego formularza zgłoszeniowego dostępnego przy każdym szkoleniu na stronie Organizatora lub przesłanie formularza zgłoszenia mailem: szkolenia@dotacjeoswiata.pl i dokonanie opłaty[1] za szkolenie.
 2. Organizator na 3 dni przed datą szkolenia wysyła pocztą elektroniczną do wszystkich uczestników potwierdzenie wraz ze szczegółowymi informacjami o szkoleniu (tj. dokładne miejsce szkolenia – w przypadku szkoleń tradycyjnych, informację o płatności, o przysługującym rabacie oraz szczegółowy program szkolenia).
 3. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. LP zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu w przypadku braku wystarczającej liczby uczestników lub wystąpienia innych istotnych okoliczności.
 4. Szkolenie on-line odbywa się poprzez platformę internetową. Uczestnik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie komputer (tablet) z szybkim internetem oraz zestaw słuchawkowy z mikrofonem. Po dokonaniu płatności uczestnik otrzyma od LP drogą mailową link (zaproszenie) na szkolenie on-line oraz instrukcję korzystania z platformy internetowej.

 

Warunki płatności

 

 1. Wysokość opłaty za szkolenie zgodna jest z aktualną ofertą zamieszczoną na stronie https://dotacjeoswiata/szkolenia.html w momencie dokonywania rejestracji na szkolenie.
 2. W cenie szkolenia tradycyjnego Uczestnicy otrzymują od Organizatora: materiały szkoleniowe w formie drukowanej bądź elektronicznej, Zaświadczenie/Certyfikat o ukończeniu szkolenia.
 3. Cena szkolenia on-line obejmuje udział w szkoleniu (z wyłączeniem dostępu do urządzenia i sieci Internet, do których zorganizowania zobowiązany jest każdy z Uczestników we własnym zakresie), materiały szkoleniowe w formie elektronicznej oraz Zaświadczenie/Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
 4. Cena szkolenia nie obejmuje kosztów dojazdu uczestników, kosztów parkingu, noclegów i wyżywienia, chyba że jest to wyraźnie zaznaczone w ofercie.
 5. Opłatę za szkolenie należy dokonać przelewem na konto mBank S.A. o/Kłodzko 84 1140 2004 0000 3702 8199 9818
 6. Tytuł przelewu powinien zawierać temat szkolenia, nazwę firmy/klienta/uczestnika oraz datę szkolenia.
 7. Opłatę za szkolenie można dokonać, w zależności od wyboru Klienta:
 • Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Organizatora.
 • Za pomocą karty płatniczej:
 1. Visa
 2. Visa Electron
 3. MasterCard
 4. MasterCard Electronic
 5. Maestro
 • Za pośrednictwem platformy płatniczej: PayU
 1. W przypadku wybrania przez Klienta płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 1 dnia roboczego od złożenia zamówienia.
 2. Organizator informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 3. Klient dokonując płatności akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Klient ma prawo wycofać swoją akceptację.
 4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 5. Dokumenty księgowe – faktury przekazywane są uczestnikom na zakończenie szkolenia lub wysyłane drogą mailową.
 6. Udostępnienie przez Organizatora linku do spotkania on-line, możliwe jest wyłącznie w przypadku Uczestników, za których opłata została uiszczona i zaksięgowana na rachunku bankowym Organizatora.

    

Odwołanie lub zmiana terminu szkolenia przez Organizatora

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie do 7 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia. Jednakże Organizator będzie korzystał z tego prawa jedynie w szczególnych sytuacjach.
 2. Organizator, w wypadku odwołania szkolenia informuje o tym fakcie Klienta/Uczestnika. Informacja dotycząca odwołania szkolenia przesyłana jest na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.
 3. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Klient otrzymuje zwrot wniesionych opłat na rachunek bankowy, z którego dokonana była płatność.

    

 

Rezygnacja ze szkolenia

 

 1. Rezygnacja ze szkolenia wymaga przesłania jej e-mailem: szkolenia@dotacjeoswiata.pl.
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie dłuższym niż 7 dni przed szkoleniem Klient/Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów.
 3. Odwołanie zgłoszenia przez Klienta/Uczestnika w terminie krótszym niż 7 dni przed szkoleniem lub brak udziału w szkoleniu skutkuje obciążeniem go całością kosztów szkolenia.
 4. W razie nieprzewidzianych okoliczności dopuszczalna jest ewentualna zmiana uczestnika szkolenia.

    

Reklamacje

 

 1. Uczestnikom przysługuje prawo reklamacji usługi szkoleniowej. Reklamacja powinna być złożona w terminie nieprzekraczającym 5 dni od daty zakończenia szkolenia.
 2. Zgłoszenia reklamacji wraz ze szczegółowym opisem, z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu e-mailowego można dokonać w następujących formach:
 • pisemnie na adres: Lafer PRO Daniel Sobczyk, ul. Zajęcza 4, 57-300 Kłodzko,
 • na adres e-mail: szkolenia@dotacjeoswiata.pl.
 1. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym w ust. 1 nie będą rozpatrywane.
 2. Organizator zobowiązuje się rozpatrzyć reklamacje do 14 dni od daty wpływu do siedziby firmy a o ich rezultacie powiadomi niezwłocznie Klienta/Uczestnika na podany przez niego adres e-mail.

    

Rabaty

 

 1. LP dla uczestników szkoleń otwartych udziela rabatu w wysokości 20 % (kod rabatowy umieszczany jest każdorazowo w wysyłanym potwierdzeniu o zbliżającym się szkoleniu) na zakup dowolnych materiałów szkoleniowych, w okresie od momentu dokonania zapłaty za szkolenie do 14 dni po jego zakończeniu.
 2. Dla klientów, którzy otrzymają fakturę z odroczonym terminem płatności (jednostki sektora finansów publicznych), rabat na zakup materiałów szkoleniowych obowiązuje od momentu wysłania przez Organizatora potwierdzenia, że szkolenie się odbędzie.

    

Przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji usługi szkoleniowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla celu skorzystania z usługi szkoleniowej.
 2. Uczestnikom szkoleń przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych, ich sprostowania, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do celów rozliczeniowych i podatkowych zgodnie z właściwymi przepisami.
 4. W sprawach spornych uczestnikom szkoleń przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych: tel. 74 810 83 41 e-mail kontakt@dotacjeoswiata.pl.

 

Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.12.2021 r.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

[1] Jednostki sektora finansów publicznych dokonują płatności przelewem na konto po otrzymaniu faktury, która zostanie wystawiona w ostatnim dniu szkolenia, z 14 dniowym terminem płatności, liczonym od daty wystawienia faktury, pod warunkiem zaznaczenia tego w formularzu zgłoszenia na szkolenie.

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com
>