Przedszkola

Środki jakie możecie Państwo pozyskać:

W ZAKRESIE OSI PRIORYTETOWEJ: EDUKACJA

Działanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Typy projektów na które można uzyskać wsparcie:

  • Uruchamianie nowych miejsc w ośrodkach edukacji przedszkolnej
  • Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące stwierdzone deficyty oraz zwiększające szanse edukacyjne
  • Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego

W ZAKRESIE OSI PRIORYTETOWEJ: INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA

Działanie: Inwestycja w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną

Typy projektów określone dla działania:

  • Przedsięwzięcia z zakresu tworzenia nowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym i wypełniania luki w dostępie do tego typu usług realizowane poprzez przebudowę, rozbudowę, adaptację, budowę (w tym także zakupu wyposażenia) budynków przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego.
    *Budowa nowych obiektów przedszkolnych jest możliwa wyłącznie w sytuacji, gdy przebudowa, rozbudowa lub adaptacja istniejących budynków nie jest możliwa lub jest nieuzasadniona ekonomicznie oraz musi uwzględniać trendy demograficzne zachodzące na danym obszarze.
  • Przedsięwzięcia z zakresu tworzenia nowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym i wypełniania luki w dostępie do tego typu usług realizowane poprzez zakup wyposażenia do budynków przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego.
    *Powyższe wsparcie musi skutkować zwiększeniem liczby miejsc przedszkolnych (w każdym przedszkolu/innej formie wychowania przedszkolnego objętym projektem) w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu. 
Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com
>