Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)

Numer konkursu: 1/SCWEW/KZ/2021

Opis konkursu:

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie ogłasza nabór wniosków grantowych, w ramach pozakonkursowego projektu pilotażowego, pt. “Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”, na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr UDA-POWR.02.10-00-0002/19-01 z dnia 06.08.2020 r., w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel zadania:

Założeniem konkursu grantowego jest wyłonienie minimum 16 Grantobiorców, którzy utworzą na bazie przedszkoli/szkół/placówek specjalnych Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą (dalej jako SCWEW).

Zadania mogą być realizowane od 01.06.2021 do 31.05.2023

Kwota przeznaczona na dotacje:
Pula środków ogółem: 31 990 661,60 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden zł 60/100)

Kwota dotacji na zadanie: od 0,00 zł do 1 999 416,35 zł

Wkład własny: Niewymagany

Rezultaty zadania:

Konkurs grantowy jest prowadzony na terenie całego kraju. Zakłada się, że:

 1. W każdym województwie powstanie jedno SCWEW.
 2. Kadra przedszkoli specjalnych/szkół specjalnych/placówek specjalnych, które mają pełnić funkcję SCWEW, musi posiadać kompetencje, wiedzę i umiejętności w zakresie pracy z dziećmi/uczniami/słuchaczami z niepełnosprawnościami intelektualnymi.
 3. Utworzone zostaną po min. 2 SCWEW zajmujące się jednym z poniżej wskazanych zakresów dotyczących edukacji włączającej:
  • dysfunkcje wzroku,
  • dysfunkcje słuchu,
  • zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD),
  • komunikacja wspomagająca i alternatywna (AAC),
  • trudności w zachowaniu i funkcjonowaniu społecznym,
  • niepełnosprawność ruchowa,
  • zaburzenia psychiczne (dotyczy przedszkoli i szkół specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych w szpitalach z oddziałami psychiatrii dla dzieci i młodzieży).

Celem głównym każdego z utworzonych Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi w ramach wykorzystania udzielonego Grantu na utworzenie i funkcjonowanie (SCWEW).

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com
>