Partnerstwa na małą skalę

  • Partnerstwa na małą skalę

    Partnerstwa na małą skalę

Partnerstwa na małą skalę mają na celu rozszerzenie dostępu do programu na małe podmioty i osoby, do których trudno jest dotrzeć pod względem edukacji szkolnej, kształcenia dorosłych, kształcenia i szkolenia zawodowego, młodzieży i sportu. Dzięki niższym kwotom dotacji przyznawanych organizacjom, krótszemu czasowi ich trwania i prostszym wymogom administracyjnym w porównaniu z partnerstwami współpracy, akcja ta ma na celu dotarcie do organizacji oddolnych i mniej doświadczonych i nowych uczestników programu, zmniejszając przeszkody w uczestnictwie w programie dla organizacji o mniejszych zdolnościach organizacyjnych. Akcja ta będzie również miała na celu wspieranie elastycznych form – łączenia działań o charakterze transnarodowym i krajowym, choć w wymiarze europejskim – co pozwoli organizacjom na dysponowanie większymi środkami w celu dotarcia do osób o mniejszych szansach. Partnerstwa na małą skalę mogą również przyczyniać się do tworzenia i rozwoju sieci międzynarodowych oraz do wspierania synergii w ramach polityki lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej, a także pomiędzy nimi.

Cele akcji

Przyciąganie do programu nowych uczestników, mniej doświadczonych organizacji i podmiotów działających na niewielką skalę. Partnerstwa te powinny stanowić dla organizacji pierwszy krok w kierunku nawiązania współpracy na szczeblu europejskim.
Wspieranie włączenia grup docelowych o mniejszych szansach. Wspieranie czynnego obywatelstwa Unii i przenoszenie wymiaru europejskiego na poziom lokalny

Dla kogo:

Wnioskodawcą może być każda organizacja uczestnicząca ustanowiona w kraju programu. Organizacja ta składa wniosek w imieniu wszystkich organizacji zaangażowanych w dany projekt.

Na co?

Działania muszą dotyczyć co najmniej jednego priorytetu horyzontalnego lub co najmniej jednego specyficznego priorytetu odnoszącego się do dziedziny kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu będącej przedmiotem największego oddziaływania.

Kwota dotacji:

30 000 € / 60 000 €, 100% dofinansowania,

Termin:

3 listopada do godz. 12:00:00 (w południe czasu obowiązującego w Brukseli)

Źródło: erasmus-plus.ec.europa.eu

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com
>