Konkurs interwencyjny w Programie Aktywni Obywatele

Na co:

W ramach konkursu grantowego w Programie Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny dofinansowane zostaną działania stanowiące szybką odpowiedź na zidentyfikowane przez Wnioskodawców sytuacje kryzysowe, tj. nagłą zmianę sytuacji społecznej lub nasilające się problemy dotyczące konkretnej grupy odbiorczyń i odbiorców. Zakładana interwencja ma odpowiadać na konkretne, pilne problemy i obejmować rozwiązania możliwe do zrealizowania w czasie od 3 do 8 miesięcy.

Projekty muszą również wpisywać się w jeden z trzech tematycznych obszarów wsparcia w ramach Programu:

 • Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci),
 • Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu,
 • Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska).

W ramach naboru wniosków na projekty interwencyjne priorytetowo traktowane będą projekty dotyczące tematów o znaczeniu szczególnym w Programie, tj.:

w obszarze 1:

  • Działania z migrantami/migrantkami i uchodźcami/ uchodźczyniami.
  • Działania wspierające osoby LGBT+.
  • Działania antydyskryminacyjne.

w obszarze 2:

  • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

w obszarze 3:

  • Działalność strażnicza.
  • Partycypacja mieszkanek i mieszkańców w kształtowaniu polityk lokalnych.

Wniosek otrzyma dodatkowe punkty w ocenie merytorycznej, jeśli opisany w nim projekt w istotnej części dotyczy tematu o znaczeniu szczególnym w wybranym obszarze wsparcia.

Termin:

Nabór wniosków wystartował 7 września 2021 r. Wnioski można składać w trybie ciągłym w ramach dwóch tur naboru:

 1. tura: od 7 września 2021 roku (wtorek), godz. 12.00 w południe do 30 grudnia 2021 roku (czwartek), godz. 12.00 w południe czasu polskiego;
 2. tura: III kwartał 2022II kwartał 2023 roku.

Źródło: aktywniobywatele-regionalny.org.pl

 

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com
>