Fundacja Komputronik

  • Fundacja Komputronik

Fundacja Komputronik prowadzi nabór ciągły wniosków inspirujących i kreatywnych pomysłów z pogranicza edukacji, technologii i innowacji. Przy wyborze beneficjentów oceniana jest zgodność wsparcia ze statutem Fundacji, zakresem wskazanych potrzeb oraz stopniem innowacyjności zgłoszonego projektu lub inicjatywy.

Wnioski mogą składać osoby fizyczne oraz instytucje. Wsparcie (dotacje / nagrody rzeczowe) skierowane jest dla osób bądź instytucji, które już posiadają inspiracje i przynajmniej część zasobów, do realizacji celów opisanych we wniosku. Wnioski zbierane są w systemie kwartalnym. Złożone w ciągu trzech miesięcy kalendarzowych zgłoszenia rozpatrywane są w ostatnich dniach pierwszego miesiąca każdego następnego kwartału.

Fundacja Komputronik powstała, aby wspierać nowoczesną edukację, rozwój przedsiębiorczości, gospodarki, techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz aby motywować podopiecznych do osiągania zarówno zawodowego, jak i osobistego sukcesu. Po pierwszym roku działalności ma za sobą kilkaset wniosków o pomoc i szereg zrealizowanych aktywności. W planach pomoc kolejnym potrzebującym, ubiegającym się o wsparcie.

Źródło i zasady składania wniosków: Komputronik powołał do życia Fundację – to już rok, od kiedy pomaga

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com
>