Edukacja podstawowa, gimnazjalna i ponadgimnazjalna

Środki jakie możecie Państwo pozyskać:

W ZAKRESIE OSI PRIORYTETOWEJ: EDUKACJA

Działanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

Typy projektów określone dla działania:

 • Tworzenie w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego
 • Realizacja programów pomocy stypendialnej dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi, w tym wsparcie ucznia młodszego.
 • Doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów.
 • Rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym.
 • Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli i pracowników pedagogicznych pod kątem kompetencji kluczowych uczniów.
 • Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli i pracowników pedagogicznych pod kątem wykorzystania narzędzi wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

W ZAKRESIE OSI PRIORYTETOWEJ: INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA

Działanie: Inwestycja w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną

Typy projektów określone dla działania:

 • Przedsięwzięcia prowadzące bezpośrednio do poprawy warunków nauczania zwłaszcza w zakresie zajęć matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych realizowane poprzez przebudowę, rozbudowę[1], adaptację lub budowę (w tym także zakup wyposażenia) szkół i placówek.
  *Budowa nowej infrastruktury edukacji ogólnej (szkół) będzie możliwa tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy przebudowa, rozbudowa lub adaptacja istniejących budynków jest niemożliwa lub jest nieuzasadniona ekonomicznie. Interwencja w zakresie budowy nowej infrastruktury edukacji ogólnej musi uwzględniać trendy demograficzne zachodzące na danym obszarze oraz efektywność kosztową. 
 • Przedsięwzięcia z zakresu wyposażenia w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni, zwłaszcza matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych. 
 • Przedsięwzięcia z zakresu wyposażenia w sprzęt specjalistyczny i pomoce dydaktyczne do wspomagania rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, np. uczniów niepełnosprawnych, uczniów szczególnie uzdolnionych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych.  Możliwe jest łączenie ww. typów projektów – o wyborze typu decyduje struktura wydatków kwalifikowalnych (ich większościowy udział).                   
  *Wszystkie przedsięwzięcia muszą uwzględniać konieczność dostosowania infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (jako obowiązkowy element projektu).  
Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com
>