Dofinansowanie RPO dla województwa wielkopolskiego Kształcenie zawodowe

od: 2021-10-26do: 2021-11-30
 • Dofinansowanie RPO dla województwa wielkopolskiego

  Dofinansowanie RPO dla województwa wielkopolskiego

Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19.

Dla kogo:

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Na co?

W ramach konkursu można realizować następujące typy projektów:

 1. Projekty służące podnoszeniu kompetencji lub kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe poprzez:
  1. staże uczniowskie realizowane u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, których działalność jest związana z zawodem, w którym kształcą się uczniowie;
  2. realizację projektów z zakresu kształcenia dualnego;
  3. inne formy służące podnoszeniu kompetencji lub kwalifikacji zawodowych uczniów;
 2. Wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające kształcenie w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej.
 3. Podnoszenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli w tym nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu.
 4. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.
 5. Projekty w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla młodzieży, w tym tworzenie Punktów Informacji i Kariery (PIK) oraz podnoszenie kompetencji osób prowadzących doradztwo.
 6. Tworzenie/wspieranie wysokiej jakości wyspecjalizowanych ośrodków kształcenia i szkolenia:
  1. wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne do prowadzenia nauczania w zawodach;
  2. rozszerzenie lub dostosowanie oferty edukacyjnej do realizacji nowych zadań;
  3. doskonalenia umiejętności podnoszenie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w ww. podmiotach.

Ile?

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu – 90%
Ogółem (EFS+BP): 4 552 941,00 PLN
w tym wsparcie finansowe EFS: 4 300 000,00 PLN
w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 252 941,00 PLN

Minimalna wartość projektu - 50 000,00 zł 
Minimalny wkład własny - 10%

Termin:

Wnioski można składać od 26.10.2021 r. do 15.11.2021 r.

Cechy
Województwowielkopolskie
Dla kogokształcenie zawodowe
Termin składania wnioskuod 26.10.2021 r. do 15.11.2021 r.
Poziom dotacjimax. poziom dofinansowania 90%
Kwota dotacji4 552 941,00 PLN
Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com
>