Dofinansowanie RPO dla województwa wielkopolskiego Kształcenie zawodowe dla MOF Poznania

od: 2021-10-29do: 2021-11-30
  • Dofinansowanie RPO dla województwa wielkopolskiego

    Dofinansowanie RPO dla województwa wielkopolskiego

Poddziałanie 8.3.4. Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania. Typ I Wsparcie uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w doskonaleniu ścieżek edukacyjnych i zawodowych.

Dla kogo:

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Na co?

Wsparcie uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w doskonaleniu ścieżek edukacyjnych i zawodowych

  1. Podnoszenie kompetencji, kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe poprzez realizację projektów z zakresu kształcenia dualnego, staże uczniowskie oraz inne formy kształcenia.
  2. Wyposażenie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesny sprzęt i materiały, umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1).
  3. Doskonalenie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1-2).
  4. Doradztwo zawodowe dla młodzieży, w tym doposażenie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w niezbędny sprzęt umożliwiający prowadzenie doradztwa, podnoszenie kompetencji osób prowadzących doradztwo w przedmiotowym zakresie.

Ile?

Szacunkowa wartość alokacji przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi Ogółem: 1 702 051,41 PLN
w tym wsparcie finansowe EFS: 1 607 493,00 PLN
w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 94 558,41 PLN
Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego dla danego typu i rodzaju projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 90%.
Minimalny wkład własny Beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych - 10%.

Termin:

Wnioski można składać od 29.10.2021 r. do 19.11.2021 r.

Cechy
Województwowielkopolskie
Dla kogokształcenie zawodowe
Termin składania wnioskuod 29.10.2021 r. do 19.11.2021 r.
Poziom dotacjimax. poziom dofinansowania 90%
Kwota alokacji1 702 051,41 PLN
Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com
>