Dofinansowanie RPO dla województwa świętokrzyskiego Szkoły

od: 2021-09-27do: 2021-10-10
 • Dofinansowanie RPO świętokrzyskie szkoły

Oś 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo | Poddziałanie 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT Wsparcie kształcenia podstawowego zakresie kompetencji kluczowych.

Dla kogo:

W ramach konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.: szkoły/placówki realizujące kształcenie ogólne w rozumieniu ustawy o systemie oświaty/ustawy Prawo oświatowe i ich organy prowadzące, organizacje pozarządowe, osoby prawne, jednostki samorządu terytorialnego.

Na co?

 1. Budowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych i/lub umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy:
  1. realizację dla uczniów dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, doradztwa edukacyjno-zawodowego, wsparcia psychologiczno-pedagogicznego,
  2. doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli/pracowników pedagogicznych,
  3. doposażenie bazy dydaktycznej.
 2. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez:
  1. kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i/lub matematyki ,
  2. doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli/pracowników pedagogicznych, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i/lub matematyki,
  3. wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i/lub matematyki.
 3. Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnym:
  1. wsparcie uczniów, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty,
  2. przygotowanie nauczycieli/pracowników pedagogicznych,
  3. doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt.

Ile?

 1. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 2 160 000 PLN, w tym ze środkami unii europejskiej 2 040 000 PLN, a z budżetu państwa 120 000 PLN.
 2. Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego projektu wynosi 90% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną), w tym maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych, a maksymalne współfinansowanie z budżetu państwa wynosi 5% wydatków kwalifikowalnych.

Termin:

Wnioski można składać od 27.09.2021 r. do 12.10.2021 r.

Cechy
Województwoświętokrzyskie
Dla kogoszkoły
Termin składania wnioskuod 27.09.2021 r. do 12.10.2021 r.
Poziom dotacjimax. poziom dofinansowania całkowitego 90%
Kwota dotacji2 160 000 PLN
Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com
>