Dofinansowanie RPO dla województwa śląskiego Kształcenie zawodowe dorosłych

od: 2021-09-13do: 2021-09-27
 • Dofinansowanie RPO śląskie kształcenie zawodowe dorosłych

Działanie 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych.

Dla kogo:

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym:

 1. Szkoły ponadpodstawowe prowadzące kształcenie dla dorosłych i placówki oświatowe prowadzące kształcenie zawodowe;
 2. Placówki kształcenia ustawicznego;
 3. Centra kształcenia zawodowego;
 4. Centra kształcenia zawodowego i ustawicznego;
 5. Organy prowadzące szkoły i placówki objęte katalogiem beneficjentów;
 6. Pracodawcy/przedsiębiorcy;
 7. Szkoły wyższe (w zakresie współpracy z otoczeniem szkół wskazanych w katalogu beneficjentów, jako współpraca dla uczniów);
 8. Samorząd województwa;
 9. Zrzeszenia i stowarzyszenia rzemieślnicze i zawodowe;
 10. Podmioty wskazane w art. 93 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (organ prowadzący szkoły dla dorosłych, szkoły prowadzące kształcenie zawodowe lub placówki, o których mowa w art. 2 pkt. 4 – placówki kształcenia ustawicznego , centra kształcenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych; może je połączyć w zespół, zwany „centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego”).

Na co?

 1. Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla osób dorosłych, zainteresowanych zdobyciem nowej kwalifikacji lub szkolenia przygotowujące do egzaminu sprawdzającego, czeladniczego lub mistrzowskiego;
 2. Kursy umiejętności zawodowych;
 3. Pozaszkolne formy rozwoju kompetencji ogólnych, w tym kursy kompetencji ogólnych – możliwy do realizacji wyłącznie w powiązaniu z kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi;
 4. Kursy, inne niż wymienione, umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Ile?

Maksymalny poziom dofinansowania: 90%;
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie: 6 059 382,34 PLN;
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie: 1 323 529,41 EUR.

Termin:

Wnioski można składać od 13.09.2021 r. do 27.09.2021 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu LUTY 2022 r.

Cechy
Województwośląskie
Dla kogokształcenie zawodowe dorosłych
Termin składania wnioskuod 13.09.2021 r. do 27.09.2021 r.
Poziom dotacjimax. poziom dofinansowania 90%
Kwota dotacji6 059 382,34 PLN | 1 323 529,41 EUR
Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com
>