Dofinansowanie RPO dla województwa mazowieckiego Żłobki

DLA KOGO?

 • O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się – gminy, osoby fizyczne – prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej z obszaru objętego realizacją Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020.

NA CO?

 • Wspieranie usług opieki nad dziećmi do 3 roku życia poprzez m.in.:
  • tworzenie oraz rozwój żłobków i klubów dziecięcych,
  • wsparcie usług świadczonych przez dziennego opiekuna,
  • wsparcie istniejących form opieki nad dziećmi do lat 3 przyczyniających się do zwiększenia liczby miejsc w ww. placówkach
  • tworzenie lub dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat. 

ILE?

 • do 80% wydatków, dodatkowo otrzymują Państwo do 25% kosztów pośrednich,
 • FAKTYCZNA WYSOKOŚĆ WSPARCIA NAWET 105% 

TERMIN:

 • Przewidywany termin naboru 31 grudnia 2020 r. – 29 stycznia 2021 r.
Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com
>