Dofinansowanie RPO dla województwa lubuskiego Szkoły

od: 2021-10-18do: 2021-10-25
  • Dofinansowanie RPO lubuskiego szkoły

Działanie 8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych.

Dla kogo:

W ramach konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.: szkoły/placówki realizujące kształcenie ogólne w rozumieniu ustawy o systemie oświaty/ustawy Prawo oświatowe i ich organy prowadzące, organizacje pozarządowe, osoby prawne, jednostki samorządu terytorialnego.

Na co?

  1. Kształcenie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez:
    1. doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych i uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy,
    2. kształtowanie i rozwijanie u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych i uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

Ile?

  1. Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu - kwota dofinansowania publicznego wynosi 2 500 000 PLN.

Termin:

Przewidywany termin naboru 18 - 25 października 2021 r.

Cechy
Województwolubuskie
Dla kogoszkoły
Termin składania wniosku18 - 25 października 2021 r.
Kwota dotacji2 500 000 PLN
Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com
>