Dofinansowanie RPO dla województwa łódzkiego Żłobki

od: 2022-08-31do: 2022-09-12
  • Dofinansowanie RPO łódzkie żłobki

Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

Dla kogo:

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, z wyłączeniem: osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych); podmiotów wykluczonych na podstawie: art. 207 ust. 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.; art. 12 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.; art. 9 ust 1 pkt 2a Ustawy z dnia 28 października 2002 r.

Na co?

Wsparcie działań ułatwiających powrót na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie pozainstytucjonalnej niani tj. sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi, poprzez pokrycie kosztów wynagrodzenia niani ponoszonych przez opiekunów dzieci do lat 3.

Ile?

  • Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi: 213 360,64 EUR, co stanowi 1 000 000 PLN.
  • Maksymalny poziom dofinansowania to 85%, w tym wsparcie finansowe EFS 85%, co stanowi 1 000 000 PLN.
  • Minimalny poziom wkładu własnego: 15%.
  • W ramach przedmiotowego konkursu wartość dofinansowania projektu musi przekraczać 100 tys. EUR tj. 468 690,00 PLN.

Termin:
Nabór wniosków od 31.08.2022 r. do 12.09.2022 r.

Cechy
Województwołódzkie
Dla kogożłobki
Termin składania wnioskuod 31.08.2022 r. do 12.09.2022 r.
Poziom dotacjiMaks. poziom dofin.:85%, w tym EFS: 85%
Kwota dotacji1 000 000 PLN
Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com
>