Dofinansowanie RPO dla województwa łódzkiego Przedszkola

od: 2021-11-25do: 2022-01-10
 • Dofinansowanie RPO łódzkie Przedszkola

Oś Priorytetowa XI | Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji Poddziałanie XI.1.1 Edukacja przedszkolna Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dla kogo:

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową).

Grupa docelowa: dzieci w wieku przedszkolnym, nauczyciele i pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w ośrodkach wychowania przedszkolnego, w tym w przedszkolach specjalnych i integracyjnych, ośrodki wychowania przedszkolnego (w tym przedszkola specjalne i integracyjne) oraz inne funkcjonujące formy wychowania przedszkolnego. W przypadku finansowania wkładu własnego przez PFRON grupą docelową mogą być wyłącznie osoby z niepełnosprawnościami.

Na co?

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy projektów:

 1. upowszechnianie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej świadczonej w ośrodkach wychowania przedszkolnego (w tym również w innych funkcjonujących formach wychowania przedszkolnego), w szczególności w przedszkolach specjalnych i integracyjnych, obejmujące:
  1. wsparcie istniejących lub nowo utworzonych ośrodków wychowania przedszkolnego w zakresie generowania i funkcjonowania nowych miejsc przedszkolnych,
  2. dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności,
  3. rozszerzanie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o organizację i prowadzenie dodatkowych zajęć wspierających na rzecz zwiększania szans edukacyjnych dzieci w zakresie wyrównywania stwierdzonych deficytów.
  4. kształtowanie i rozwijanie u dzieci kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy,
  5. doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie umiejętności i kompetencji niezbędnych do pracy z dziećmi, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym,
  6. doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających rozwijaniu u dzieci kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

Działania wymienione w podpunkcie c – f będą realizowane jako uzupełnienie działań realizowanych w konkretnym OWP, o których mowa w podpunkcie a i b.

Ile?

 1. Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie: 2 099 264,54 EUR, co stanowi 9 696 922,76 PLN.
 2. Maks. poziom dofinansowania: 85%, w tym EFS: 85%.
 3. Min. poziom wkładu własnego: 15%.
 4. Maks. wartość projektu: 600 000,00 PLN.

Termin

Wnioski można składać od 27.12.2021 r. do 10.01.2022 r.

Cechy
Województwołódzkie
Dla kogoprzedszkola
Termin składania wniosku27.12.2021 r. do 10.01.2022 r.
Poziom dotacjimax. poziom dofinansowania 85%
Maks. wartość projektu600 000 PLN
Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com
>