Dofinansowanie RPO dla województwa kujawsko-pomorskiego Szkoły

od: 2021-03-31do: 2021-04-30

Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT BTOF

Dla kogo:

Jednostki samorządu terytorialnego będące organem prowadzącym szkołę lub placówkę systemu oświaty prowadzącą kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół prowadzących kształcenie zawodowe, szkół dla dorosłych i szkół policealnych).

Na co?

 1. Realizacja działań na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy;
 2. Realizacja procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, a także wsparcie ucznia młodszego;
 3. Realizacja doradztwa zawodowego związanego z wyborem dalszych kierunków kształcenia i uwzględniającego potrzeby rynku pracy;
 4. Tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie kompetencji matematyczno-przyrodniczych;
 5. Podniesienie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych w zakresie:
  • Realizacja wysokiej jakości staży dla uczniów szkół i placówek kształcenia ogólnego we współpracy z podmiotami przyjmującymi na staż, w tym doskonalenie kompetencji lub kwalifikacji opiekunów stażystów.

Ile?

 • Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%;
 • Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego projektu wynosi 95%;
 • Dodatkowo otrzymują Państwo do 25 % kosztów pośrednich;
 • Minimalna wartość projektu musi przekraczać 100 tys. Euro;
 • Alokacja konkursu 2 458 823,53 PLN

Termin:

Wnioski można składać
od 31.03.2021 r. do 30.04.2021 r.

Cechy
Województwokujawsko-pomorskie
Dla kogoszkoły
Termin składania wnioskuod 31.03.2021 r. do 30.04.2021 r.
Poziom dotacjido 95% wydatków , do 25% kosztów pośrednich
Kwota alokacji2 458 823,53 PLN
Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com
>