Dofinansowanie projektów dotyczących edukacji przedszkolnej - pomorskie

  • Edukacja przedszkolna

    Edukacja przedszkolna

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 5.7. Edukacja przedszkolna w zakresie projektów dotyczących edukacji przedszkolnej zintegrowanych z projektami finansowanymi w Działaniu 6.1. Infrastruktura edukacji przedszkolnej FEPM.06.01-IZ.00-001/23.
Udział w naborze wiąże się z równoległym złożeniem dwóch wniosków o dofinansowanie, tj. wniosku w naborze dla Działania 5.7. oraz wniosku w naborze dla Działania 6.1.
Termin składania: do 28 lutego 2024 roku.
Działanie 6.1.
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 45 238 024,44 złotych.
Maksymalna wartość dofinansowania: 5 mln złotych (85% kosztów kwalifikowanych).
Minimalna wartość projektu: 500 tys. złotych.
Instytucja przyjmująca wnioski: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Programów Regionalnych.
Wnioskodawcy: jednostki samorządu terytorialnego wymienione na liście gmin województwa pomorskiego o szczególnie niskim odsetku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w relacji do średniej wojewódzkiej; inne j.s.t. wymienione na ww. liście; podmioty niepubliczne wpisujące się w następujące typy beneficjenta - organizacje pozarządowe, Kościoły i związki wyznaniowe, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły i inne placówki systemu oświaty, MŚP.
Typ projektu: budowa, przebudowa, rozbudowa, remont infrastruktury przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (samodzielnych obiektów i pomieszczeń zlokalizowanych w budynkach szkół).
https://rpo.pomorskie.eu/.../nabor-wnioskow-o.../
Działanie 5.7.
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 22 952 647,06 złotych.
Maksymalna wartość dofinansowania: 90% (wkład własny wynosi minimum 10% wartości projektu).
Instytucja przyjmująca wnioski: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wnioskodawcy: podmioty administracji publicznej, będące j.s.t., wymienionymi w Tabeli 2. Lista gmin województwa pomorskiego o szczególnie niskim odsetku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w relacji do średniej wojewódzkiej.
Typy projektów:
1. Zajęcia wspierające rozwój kompetencji kluczowych dzieci, np. zajęcia prowadzone przez specjalistów.
2. Podniesienie kompetencji nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych dzieci, przygotowania ich do samodzielnego uczenia się, realizacji zindywidualizowanego wsparcia dziecka, a także prowadzenia zajęć stymulujących rozwój psychiczny i fizyczny dzieci.
3. Wspieranie tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego.
https://rpo.pomorskie.eu/.../nabor-wnioskow-o.../
Zapraszamy do kontaktu!

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com
>